قابل توجه پژوهشگران و فناوران متقاضی ثبت طرح های فناورانه در سامانه پژوهان

پژوهشگران و فناوران محترم توجه داشته باشند؛ جهت ثبت طرح های فناورانه در سامانه پژوهان، مطابق مراحل زیر عمل نمایید.

1- هنگام انتخاب لایه، لایه مرکز رشد فناوری سلامت (مطابق شکل 1) انتخاب گردد.